Español Català

"Soller, corazon Sempre verd"

Accions ambientals

Sóllerecicla col·labora activament amb organitzacions sense ànim de lucre que cerquen fins socials, especialment vinculades al municipi de Sóller.

replica uhren


L'Associació SOMNIS  RECICLATS omega replicas neix amb l'objectiu de finançar projectes d'replika cartier entitats sense ànim de lucre amb fins socials. La manera de fer-ho serà a través de la  venda de productes i joguines de segona mà, així com el reciclatge i la reutilització d'aquells productes que se li donaran una altra vida útil. Damunt de la venda de cada producte hi haurà un tant per cent que es destinarà a una entitat o ONG. Es prioritzarà aquelles entitats que treballin amb infants i famílies monoparentals que tenguin una situació  d'exclusió social.

Accions ambientals
Contamos

Recuperació de metalls

Recollim i acceptem tot tipus de ferralla i metalls, incloent productes fèrrics i no fèrrics per al seu correcte reciclatge. S'ofereix...

Veure més
Soller recicla

Diseño: diptere.com

Sóller Recicla S.L. és gestor de residus com a operador a nivell estatal i és transportista de residus perillosos i no perillosos (NIMA 0700007259). Inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA 07/00098).

Tots els drets reservats Sollérecicla 2013. Avis legal

  • Segueix facebook

"Soller,

corazon

Sempre verd"