Español Català

"Soller, corazon Sempre verd"

Qui som?

Sóllerecicla  va iniciar la seva activitat en gener de 2013, amb la instal·lació d’una nau al polígon industrial de Son Angelats, a Sóller,replicas iwc actua des del primer moment amb l’autorització de gestor de residus (NIMA 0700005279) per a operador i instal·lacions i també replicas panerai transportista de residus perillosos i no perillosos, ambdues atorgades pel Servei de Residus del Govern Balear.

La seva activitat es centra  fonamentalment en aquells residus tipificats com a perillosos, donat que es tracta de l’únic punt a la Vall de Sóller, autoritzat per al seu correcte emmagatzematge. El municipi de Sóller compta des d’ara amb un punt on es farà l’adequada gestió dels residus especials generats al municipi.

rolex replicaEntre els residus perillosos que gestionam, es troba l’amiant, de forma que esteim inscrits en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA) a la Direcció General de Treball i Salut Laboral del Govern Balear,replicas patek philippe número 07/00098.Sóllerecicla s'ha marcat com objectiu integrar en els clients i proveedors en el compromís de la protecció ambiental en el que se fomenti: la conservació de l'entorn allà on es desenvolupin les activitats, la correcte gestió dels residus, la minimització replicas rolexdels riscs i prevenció de la contaminació.

Accions ambientals
Contamos

Recuperació de metalls

Recollim i acceptem tot tipus de ferralla i metalls, incloent productes fèrrics i no fèrrics per al seu correcte reciclatge. S'ofereix...

Veure més
Soller recicla

Diseño: diptere.com

Sóller Recicla S.L. és gestor de residus com a operador a nivell estatal i és transportista de residus perillosos i no perillosos (NIMA 0700007259). Inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA 07/00098).

Tots els drets reservats Sollérecicla 2013. Avis legal

  • Segueix facebook

"Soller,

corazon

Sempre verd"